Sklep z Koralikami i Akcesoriami do Wyrobu Biżuterii - Półfabrykatami - Manzuko
Logo Manzuko
  • Ulubione

Kreatywny weekend - RELAX

REGULAMIN PROMOCJI

"KREATYWNY WEEKEND -

Kupuj

produkty z rabatem 28% ”

KOD: RELAX

RABAT: 28%

26.07.2024-28.07.2024

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich

odbywa się promocja “KREATYWNY WEEKEND - Kupuj produkty

z rabatem do - 28%” (zwana dalej: "Promocją”) prowadzona przez

Koniarscy S.C. Zuzanna Koniarska, Mateusz Koniarski z siedzibą

w Człuchowie za pośrednictwem strony internetowej www.manzuko.com

(zwanej dalej: „Stroną Internetową”).

§ 1 Definicje

1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem

Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi

drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.

3. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży

oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu

Internetowego: https://manzuko.com/regulamin-sklepu.

4. Sklep Internetowy - sklep internetowy działający w domenie:

www.manzuko.com, którego właścicielem jest Organizator.

5. Sprzedawca (Organizator) - oznacza:

a) Mateusza Koniarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

firmą Koniarscy S.C. Zuzanna Koniarska, Mateusz Koniarski z siedzibą

w Człuchowie (77-300), ul. Rzemieślnicza 29, NIP: 8431569140,

REGON: 387156765, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,

Pracy i Technologii;

b) Zuzannę Koniarską prowadzącą działalność gospodarczą pod

firmą Koniarscy S.C. Zuzanna Koniarska, Mateusz Koniarski

z siedzibą w Człuchowie (77-300), ul. Rzemieślnicza 29, NIP:

8431243556, REGON: 770927284, wpisaną do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii;

działających jako wspólnicy spółki cywilnej Koniarscy S.C. Zuzanna

Koniarska, Mateusz Koniarski z siedzibą w Człuchowie (77-300), ul.

Rzemieślnicza 29, NIP: 843-10-74-220, REGON: 770820882; e-mail:

zukomanzuko@gmail.com.

Numer BDO - 000000000.

6. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi

Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie:

www.manzuko.com. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje

możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze

Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.

7. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi

Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie

www.manzuko.com.

8. Kod rabatowy - oznacza kod RELAX, który można wykorzystać do obniżenia

kwoty na jaką zawierana jest Umowa sprzedaży o 28%

9. Uczestnik Promocji - oznacza Klienta, który spełnił warunki z §3

Regulaminu.

10

.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość,

na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między

Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Promocja trwa w dniach od 26 LIPCA 2024 godz. 00:01. do 28 LIPCA 2024 godz. 23:59.

2. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na Stronie

Internetowej Sklepu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego,

który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie

trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki: doda do “Koszyka”

Towar lub Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego

wpisze Kod rabatowy RELAX w formularzu zamówienia w polu oznaczonym: "kod

promocyjny", a następnie wybierze przycisk: "DODAJ", zaakceptuje

niniejszy Regulamin, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola

w formularzu oraz zawrze Umowę sprzedaży, na zasadach opisanych

w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w §3 ust. 1 powyżej, Uczestnik

Promocji uzyskuje rabat od pierwotnej ceny Umowy sprzedaży

(zamówienia), w wysokości:

28 % (słownie: DWADZIEŚCIA OSIEM%) - w odniesieniu do Umów sprzedaży

(zamówień)

3. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.

4. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem

wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków

uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

§ 4 Reklamacje

1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku

z uczestnictwem w Promocji. Reklamacja może być złożona przykładowo

w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora:

zukomanzuko@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien

zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie

później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela

odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany

w zgłoszeniu reklamacji.

2. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za

wady fizyczne lub prawne Towaru, zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu

Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani

nie ograniczają przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,

o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym

rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

1. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od

umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 9 Regulaminu Sklepu

Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani

nie ograniczają przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia

od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

§ 6 Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony danych osobowych wszystkich Klientów (w tym

Uczestników Promocji), zamieszczone są w Polityce Prywatności,

dostępnej na stronie Sklepu Internetowego: https://manzuko.com/politykaprywatnosci.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez

wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze

Strony Internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony

będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla

rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego

Regulaminu jest prawo polskie.

3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości

skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są

w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do

pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności

rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji

Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu

Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sprzedawca informuje, że pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami

i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie

mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30

maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 287) i ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1145 ze

zm.) oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który

Uczestnik akceptuje w trakcie składania zamówienia.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2021 r.

Zapisz się do newslettera
@
Kontakt

KONIARSCY S.C.
Zuzanna Koniarska
Mateusz Koniarski

Rzemieślnicza 29
77-300 Człuchów

Konto bankowe (PLN):
45 1160 2202 0000 0001 8232 6723
(Bank Millenium S.A.)

Manzuko © 2011-2024 - All rights reserved

# Wersja 1.158.0 #