Sklep z Koralikami i Akcesoriami do Wyrobu Biżuterii - Półfabrykatami - Manzuko
Logo Manzuko
 • Ulubione

REGULAMIN PROMOCJI "Happy Hours” JULY24

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja “Happy Hours" (zwana dalej: "Promocją”) prowadzona przez Koniarscy S.C. Zuzanna Koniarska, Mateusz Koniarski z siedzibą w Człuchowie za pośrednictwem strony internetowej www.manzuko.com.


§ 1 Definicje

 1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Promocji.
 3. Regulamin Sklepu Internetowego - oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego: https://manzuko.com/regulamin-sklepu.
 4. Sklep Internetowy -sklep internetowy działający w domenie: www.manzuko.com, którego właścicielem jest Organizator.
 5. Sprzedawca (Organizator) – oznacza:
 6. Mateusza Koniarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Koniarscy S.C. Zuzanna Koniarska, Mateusz Koniarski z siedzibą w Człuchowie (77-300), ul. Rzemieślnicza 29, NIP: 8431569140, REGON: 387156765, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii;
 7. Zuzannę Koniarską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Koniarscy S.C. Zuzanna Koniarska, Mateusz Koniarski z siedzibą w Człuchowie (77-300), ul. Rzemieślnicza 29, NIP: 8431243556, REGON: 770927284, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii; działających jako wspólnicy spółki cywilnej Koniarscy S.C. Zuzanna Koniarska, Mateusz Koniarski z siedzibą w Człuchowie (77-300), ul. Rzemieślnicza 29, NIP: 843-10-74-220, REGON: 770820882; e-mail: zukomanzuko@gmail.com.
 8. Strona Internetowa Sklepu– oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: www.manzuko.com. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.
 9. Kod rabatowy - oznacza kod, który można wykorzystać do obniżenia kwoty na jaką zawierana jest Umowa sprzedaży o [...] %, na zasadach opisanych w Regulaminie. Kod rabatowy w dniu [...] przesyłany jest w ramach Newsletter'a/ zamieszczany jest w na profilu Instagram Organizatora pod adresem: https://www.instagram.com/manzukocom/zamieszczany jest na profilu Facebook Organizatora pod adresem: https://www.facebook.com/manzukocom.
 10. Uczestnik Promocji ("Uczestnik") – oznacza Klienta, który spełnił warunki regulaminu.
 11. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Promocja trwa w dniu 15 LIPCA w godzinach 10-18
 2. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Promocji

 1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki: doda do “Koszyka” Towar lub Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego, wpisze Kod rabatowy w formularzu zamówienia w polu oznaczonym: "kod promocyjny", a następnie wybierze przycisk: "DODAJ", zaakceptuje niniejszy Regulamin, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu oraz zawrze Umowę sprzedaży, na zasadach opisanych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w §3 ust. 1 powyżej, Uczestnik Promocji uzyskuje rabat od pierwotnej ceny Umowy sprzedaży (zamówienia), w wysokości:
 3. 24% (słownie: [DWADZIEŚCIA CZTERY] %) - z wykorzystaniem Kodu rabatowego JULY24; Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi.;
 4. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko przy zakupie produktów, które nie są objęte przeceną lub promocją, oznaczonych każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 6. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.


 

§ 4 Reklamacje

 1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Promocji. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora: zukomanzuko@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, zawarte są w § 7 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§ 5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony danych osobowych wszystkich Klientów (w tym Uczestników Promocji), zamieszczone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu Internetowego: https://manzuko.com/politykaprywatnosci.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 287) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm.) oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który Uczestnik akceptuje w trakcie składania zamówienia.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2024 r.
Zapisz się do newslettera
@
Kontakt

KONIARSCY S.C.
Zuzanna Koniarska
Mateusz Koniarski

Rzemieślnicza 29
77-300 Człuchów

Konto bankowe (PLN):
45 1160 2202 0000 0001 8232 6723
(Bank Millenium S.A.)

Manzuko © 2011-2024 - All rights reserved

# Wersja 1.158.0 #