Sklep z Koralikami i Akcesoriami do Wyrobu Biżuterii - Półfabrykatami - Manzuko
Logo Manzuko
 • Ulubione

Manzuko Challenge Policy

REGULAMIN KONKURSU

„Wyzwanie Manzuko”

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs „Wyzwanie Manzuko” (zwany dalej: „Konkursem”) prowadzony za pośrednictwem strony internetowej www.facebook.com/manzukocom (zwaną dalej „Stroną Internetową”).

§ 1 Definicje

 1. Firma I - Rafał Koniarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Koniarscy s.c. Zuzanna Koniarska, Rafał Koniarski z siedzibą w Człuchowie 
 2. (77-300), ul. Rzemieślnicza 29, Regon: 770927290, NIP: 8431243527, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 3. Firma II - Zuzanna Koniarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Koniarscy s.c. Zuzanna Koniarska, Rafał Koniarski z siedzibą w Człuchowie 
 4. (77-300), ul. Rzemieślnicza 29, Regon: 770927284, NIP: 8431243556, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
 5. Komisja Konkursowa – zespół osób powołanych przez Organizatora do organizacji i nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu. W skład komisji konkursowej wchodzi pięcioro przedstawicieli wyznaczonych przez Organizatora.
 6. Laureat – Uczestnik, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania nagrody;
 7. Organizator – Firma I i Firma II prowadzący wspólnie działalność gospodarczą 
 8. w formie spółki cywilnej pod firmą Koniarscy s.c. Zuzanna Koniarska, Rafał Koniarski z siedzibą w Człuchowie (77-300), ul. Rzemieślnicza 29, NIP: 843-10-74-220, REGON: 770820882, e-mail: koniarska@gmail.com.
 9. Potencjalny Uczestnik – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zainteresowaną udziałem w Konkursie.
 10. Praca – oznacza: zdjęcie przedstawiające dowolny rodzaj biżuterii, akcesorium lub przedmiotu wykonanego przez Uczestnika, do którego wykonania zostały użyte przedmioty, techniki lub kolory uściślone w cotygodniowym poście na stronie, które to zdjęcie Uczestnik zamieszcza w komentarzu pod postem na Stronie Internetowej w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu, dostępny na stronie internetowej www.manzuko.com. prowadzonej przez Organizatora.
 12. Uczestnik – Potencjalny Uczestnik, który zawarł z Organizatorem umowę uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs organizowany jest przez Organizatora za pośrednictwem Strony Internetowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs trwa od poniedziałku każdego tygodnia do czwartku włącznie, przy czym Potencjalni Uczestnicy mogą przesyłać swoje zgłoszenia do Konkursu najpóźniej do czwartku włącznie. Zgłoszenie musi dotrzeć do Organizatora nie później niż we wskazanym dniu.
 3. Nadesłane zdjęcia gotowej biżuterii/akcesorium Uczestnik umieści w komentarzu pod cotygodniowym postem na Stronie Internetowej.
 4. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami § 4 – 7 Regulaminu.

 

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a)   jest osobą pełnoletnią;

b)   posiada aktywne konto w serwisie internetowym www.facebook.com;

 1. Poprzez spełnienie warunków określonych w §3 ust. 2 Potencjalny Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia;
 2. Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na przesłaną Organizatorowi Pracę.
 3. Z chwilą przesłania Pracy, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków określonych w §3 ust. 2, przez Potencjalnego Uczestnika Organizatorowi zostaje zawarta umowa uczestnictwa w Konkursie pomiędzy Potencjalnym Uczestnikiem oraz Organizatorem, a Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.
 4. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osobą będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
 5. Organizator będzie stale czuwać nad prawidłowością przebiegu Konkursu i podejmować decyzje w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem. Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika Konkursu prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:

a)   nagrody podstawowe:

- nagroda za pierwsze miejsce: bon o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

b) nagrody dodatkowe przyznawane wg. uznania Komisji Konkursowej

 1. Bony o których mowa w § 4 pkt 1. lit. a), b) , mogą być realizowane przez Laureata na poczet przyszłych zakupów w sklepie internetowym działającym w domenie www.manzuko.com, w terminie do 7 (słownie: siedem) dni, od dnia wydania nagrody Laureatowi przez Organizatora.
 2. Wartość nagród nie podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 ze zm.
 3. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 4. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części nagrody. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości nagrody, innych niż wskazane w Regulaminie.

 

§ 5 Wyłanianie Laureata Konkursu

 1. W celu wyłonienia Laureatów oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. W terminie do poniedziałku każdego tygodnia Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów.
 3. Nagrody podstawowe otrzymają Uczestnicy wyłonieni przez Komisję Konkursową, których Prace, w subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej okażą się najciekawsze.
 4. Przy typowaniu Laureatów, Komisja Konkursowa bierze pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)   oryginalność Prac;

b)   pomysłowość i kreatywność Uczestnika;

c)   estetykę wykonania;

§ 6 Powiadomienie o wygranej

 1. Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o wygranej, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia wyłonienia Laureatów. Powiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com lub na adres e- mail Laureata, z którego została nadesłana Praca.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureatów o wygranej z przyczyn leżących po stronie każdego z Laureatów.
 3. Informacje dotyczące wyłonionych Laureatów dostępne będą na Stronie Internetowej według następującego wzoru: Imię, Nazwisko lub nazwa pracowni Laureata podana w zgłoszeniu.

 

§ 7 Wydawanie nagród

 1. Warunkiem wydania nagród jest przesłanie przez Laureatów do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny konkursy.manzuko@gmail.com, w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wygranej, o której mowa w § 6 ust. 1 następujących danych:
 2. Imię i Nazwisko;
 3. Adres;
 4. Numer telefonu;
 5. Adres elektroniczny;
 6. Data urodzenia;
 7. Adres właściwego dla Laureata Urzędu Skarbowego;
 8. Podanie przez Laureata, określonych w §7 ust. 1, danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu otrzymania nagrody od Organizatora.
 9. Nagrody podstawowe oraz nagroda dodatkowa zostaną przesłane Laureatom za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Laureata adres, 
 10. w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji od Laureatów określonych 
 11. w § 7 ust. 1.
 12. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy przesłanej Organizatorowi przez Laureatów, w ramach Konkursu, z chwilą wydania nagrody.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureatów niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie nagrody.
 14. W przypadku nieodebrania przez Laureatów nagród lub nieprzesłania do Organizatora danych określonych w §7 ust. 1 prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.

 

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące niniejszego Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie na adres Organizatora.
 2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Do reklamacji Uczestnik powinien dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Firmę I i Firmę II, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Koniarscy s.c. Zuzanna Koniarska, Rafał Koniarski z siedzibą w Człuchowie (77-300), ul. Rzemieślnicza 29, NIP: 843-10-74-220, REGON: 770820882 moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „Wyzwanie Maznuko” zgodnie z Regulaminem.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 2 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 

§ 9 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.
 2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada – o grach hazardowych
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Organizatora.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Wszelkie dodatkowe informacje związane z Konkursem można uzyskać wysyłając e-mail na adres: zukomanzuko@gmail.com.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 29 kwietnia 2016 r
Subscribe to our newsletter
@
Contact

KONIARSCY S.C.
Zuzanna Koniarska
Mateusz Koniarski

Rzemieślnicza 29
77-300 Człuchów

Bank account (EUR):
IBAN: PL19109028350000000147942445 SWIFT: WBKPPLPP Account owner: Koniarscy S. C.
(Santander Bank Polska S. A.)

Manzuko © 2011-2024 - All rights reserved

# Version 1.158.3 #